Fas 2 (2003-2006) av MARE-programmet organiseras runt den prototyp av beslutsstödssystemet Nest som utvecklats under fas 1. Nödvändig forskning kommer att indelas i tre kompletterande forskningsprojekt (work packages, WP). Det kommer att krävas ett annorlunda fokus för vidareutvecklingen av modellen. De tidigare sju delprojekten blir nu fyra, i nya konstellationer. Det interna arbetet mellan de fyra forskargrupperna kommer bli ännu viktigare, för att binda samman alla delarna i prototypen till en fungerande modell. Samtliga forskare kommer också att vara mer direkt involverade i kontakterna med användarna av Nest.


WP 1: Utveckling och underhåll av NEST

Kommer att ha ansvar för att underhålla, utveckla och arbeta in nya delar i Nest-systemet, samt att enligt användarnas önskemål, förbättra gränssnitten och öka tillgängligheten. Målet är att ha ett väldokumenterat, användarvänligt och transparent system så att underliggande data är synliga och identifierbara och kan modifieras vid behov. • Mer om beslutsstödssystemet. • Mer om WP 1


WP 2: Ekologiska effekter

Kommer att föreslå ekologiska indikatorer, t.ex. minskad algblomning, en rik och varierad bottenfauna, kopplingarna mellan eutrofiering och fiske med beståndsutvecklingar av torsk, strömming och skarpsill. Indikatorerna skall sedan relateras till minskad näringstillförsel och kostnaderna för att nå dessa indikatorer. Härigenom kan man visa var man får mest valuta för investerade pengar och samtidigt får en bättre miljö i havet. Siktdjup, som används som miljökvalitetsindikator i den befintliga prototypen kommer också att förbättras. • Mer om WP 2


WP 3: Marina modeller

Eftersom koncentration av näringsämnen i kust och hav inte styrs bara av hur stor tillförseln är, utan också av hur närsalter transporteras mellan olika bassänger samt av olika biogeokemiska ombildningar av ämnena, skall den befintliga fysiksliska biogeokemiska modellen vidareutvecklas och inkludera tidsdynamik i modellen. Hänsyn skall tas till den tid det tar för närsalter att transporteras från kusterna till olika delar av Östersjön. Modeller skall också utarbetas för att uppskatta vattenutbytet mellan det öppna havet och kustzonen som ett led i att göra Nest mer användbar för arbetet med EU:s ramdirektiv för vatten.• Mer om WP 3


WP 4: Avrinningsmodell kopplad till kosteffektiva metoder

Eftersom huvuddelen av åtgärderna mot eutrofiering vidtas inom avrinningsområden, skall dynamiska och storskaliga modeller för avrinningsområden utvecklas. Ekonomer och naturvetare skall arbeta tillsammans för att vidareutveckla den storskaliga avrinningsmodell som finns i Nest. De faktorer som påverkar hur mycket av näringen från ett avrinningsområde som verkligen når havet, exempelvis avrinningsområdets egenskaper, påverkan av klimat och mänskliga faktorer kommer att inarbetas för att kunna beräkna effekterna av olika åtgärder och kostnaderna för dessa. • Mer om WP 4