Länkar till program och organisationer - se nedan

Samarbete med användare och forskningsprogram
   

Baltic Marine Environment Protection Commission  (Helsiningforskommissionen, HELCOM). Beslutsfattare inom HELCOM och Euroepeiska unionen är de huvdsakliga målgrupperna för MARE-programmet för framtida användning av beslutsstödssystemet Nest. MARE-programmet har ett avtal med HELCOM om samarbete. Ett gemensamt projekt pågår med HELCOM:s arbetsgrupp för övervakning och utvärdering, HELCOM MONAS, vad gäller användning av data från HELCOM:s sammanställning av föroreningstillförsel till Östersjön (Pollution Load Compilation 4) och presentation av dessa data, via Nest, på HELCOM:s webbplats. MARE-forskare samarbetar här med forskare från Finnish Environment Institute, ICES och övervakningsprogrammet EMEP (för data om nedfall av luftburna näringsämnen).

   

  EU DG Miljö och Forskning

EG:s Ramdirektiv för vatten. Östersjön är en av de bioregioner som man delat in EU-ländernas kustvatten i vid tillämpningen av Ramdirektivet för vatten. Beslutsfattare som arbetar med att genomföra Ramdirektivet, liksom de som arbetar med miljöinformation inom Europeiska Miljöbyrån (EEA) är viktiga målgrupper för användning av Nest. EU:s marina strategi. Eutrofiering är ett av de miljöproblem som behandlas i den marina strategi som för närvarande håller på att utarbetas för EU-länderna. I strategin sätts som mål att eutrofiering orsakad av mänsklig påverkan på kust- och havsområden skall ha upphört år 2010. Bottenviken Life är ett samarbetsprojekt mellan myndigheter på båda sidorna om Bottenviken. Det syftar till att ge en översikt över miljöntillståndet i Bottenviken samt klargöra vilka faktorer som påverkar detta, öka utbytet av miljöinformation mellan Finland och Sverige, myndigheter, industrier och regioner i området, samt utveckla en modell för en integrerad hantering och uppföljning av miljöfrågor i och kring Bottenviken.

   
  Internationella havsforskningsrådet (ICES). ICES samordnar och främjar havsforskning i Nordatlanten och angränsande hav som Östersjön och Nordsjön. ICES är mötesplats för mer än 1 600 marina forskare från 19 länder. Forskarna som arbetar genom ICES sammanställer information om marina ekosystem för att öka den samlade kunskapen och för att kunna ge råd till beslutsfattande församlingar som t.ex. HELCOM.
   
  Baltic Sea Research Programme (BIREME). Ett forskningsprogram för Östersjön, med målet att nå djupare förståelse för villkoren för att skapa beslutsfattande grundat på vetenskaplig kunskap för att lösa miljöproblemen i Östersjön. Programmet är inriktat på forskning om hur problem orsakade av eutrofiering och miljöskadliga ämnen skall kunna undvikas. Även upprätthållande av den biologiska mångfalden och hållbar användning av marina resurser är viktiga forskningsområden. Projektet IMAGINE (Interpreting Baltic Coastal Marine Ecological Date for Environmental Decision Making) kopplar direkt till WP 2 i MARE-programmet. BIRIME är inne på sitt avslutande år och resultaten från programmet, tillsammans med resultaten från MARE kommer att publiceras i en speciel utgåva av AMBIO 2007.
   
   

Global Environment Facility (GEF) - Baltic Sea Regional Project. Det övergripande syftet med Baltic Sea Regional Project (BSRP) är att introducera utvärderingar som bygger på ekosystemtänkande i förvaltningen av Östersjöns kust- och havsmiljö. Detta skall ske genom regionalt samarbete och målinriktade, gränsöverskridande aktiviteter i kustområden, havsområden och avrinningsområden. BSRP utgår från Large Marine Ecosystem-konceptet. Projektet finansieras av GEF och flera av HELCOM:s medlemsländer. Projektet administreras av HELCOM i samarbete med bl.a. Fiskerikommissionen för Östersjön, och projektledaren är knuten till ICES.

   
   

European Lifestyles and Marine Ecosystems (ELME). Marine ecosystems pose great intrinsic value as reserves of biological diversity and are vital providers of goods and services to humanity. However, Europe’s four sea areas; the Baltic, NE Atlantic, Mediterranean and Black Sea have each paid a heavy price for unsustainable development within their catchments and sea areas. Bringing marine ecosystems into policies for sustainable development requires better information on the causal connections between human pressures and the changing state of the systems. ELME will enhance understanding of causality, forecast the impacts of divergent development scenarios and inform evolving Community policies. Current interdisciplinary knowledge linking lifestyles with their marine environmental consequences is widely dispersed. ELME brings together a necessarily large consortium, including 28 partners, covering all relevant disciplines and regions. It integrates existing knowledge of environmental state changes, sectorial pressures and social and economic drivers using a common conceptual model. It will select contextual indicators for each causal level and model the relationships between them. These models will be applied to plausible development scenarios with particular focus on the accession process, to explore possible consequences for the stated four marine ecosystems. Results will be diffused to all relevant stakeholders.

   

 

LÄS MER