Effekterna av eutrofieringen i Östersjön är resultatet av att näringsämnen transporteras och omvandlas i ett antal olika system. Om man inte förstår kopplingarna mellan dessa system är det risk för att man vidtar åtgärder som kostar mycket utan att ändå vara tillräckligt effektiva. Kunskapen om hur systemen fungerar är emellertid splittrad. Därför behöver man kunna utnyttja och syntetisera vetenskaplig information av betydelse för möjligheten att på rätt handlingsnivå lösa eutrofieringsproblemet. Det behövs också att forskarna och de som skall fatta beslut om åtgärder har ett gemensamt språk som möjliggör bra kommuniktion så att man kan bli överens om vad som bör göras.

Det övergripande syftet med forskningsprogrammet MARE är att utveckla ett användarvänligt, datorbaserat beslutsstödssystem —och att göra ett sådant verktyg tillgängligt för beslutsfattare så att de kan identifiera de mest kostnadseffektiva åtgärderna för att komma till rätta med eutrofieringen. Det är hela tanken med beslutsstödssystemet Nest, som nu håller på att utvecklas. Det är fortfarande en prototyp, men den vidareutvecklas hela tiden i samarbete mellan forskarna och användarna.

I systemet använder man sig av modeller där kunskap inom ekologi, fysisk oceanografi, biogeokemi och ekonomi kopplas samman för att utveckla ett gemensamt system. Meningen är att beslutsfattare inom Östesjöområdet skall kunna använda beräkningar de själva gör med hjälp av Nest-systemet som grund för beslut om åtgärder. Det gäller främst beslutsfattare inom ramen för arbetet i Helsingforskommissionen (HELCOM), liksom de som arbetar med att genomföra EG:s Ramdirektiv för vatten.

Både forskare och beslutsfattare skall således kunna ha nytta av Nest-systemet i arbetet med att finna kostnadseffektiva sätt att minska belastningen med näringsämnen, därigenom minska eutrofieringen och kunna uppnå de miljömål som finns för Östersjön. För att kunna fungera som ett sådant beslutsstöd behöver man i Nest-systemet kunna beskriva förhållandena mellan miljötillståndet och kostnaderna för att uppnå ett bestämt miljömål. Tillståndet i havsmiljön vid olika koncentrationer av näringsämnen (kväve och fosfor) behöver kopplas till förhållandet mellan tillförsel (belastning) och halterna av näringsämneni vattnet, samt sedan till kostnaderna för att minska utsläppen (tillförseln) från de viktigaste källorna för vattenburna eller luftburna näringsämnen.


Hur kan man arbeta i beslutsstödssystemet Nest? Läs vår användarmanual (finns endast på engelska).

Pröva själv att använda prototypen av beslutsstödssystemett! Gå till systemets öppningssida.

Läs mer i MARE-programmets programplan om det fortsatta arbetet med att utveckla Nest.

Läs mer om utvecklingen av Nest i MARE-programmets årsrapporter.

Hur har beslutsfattare tidigare använt sig av vetenskaplig information som grund för miljöbeslut i Östersjöregionen. Läs vår rapport.